PRIVACYVERKLARING

Bezoekt u onze website dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Het is voor u en voor ons van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en daarom verwerken en beveiligen wij deze gegevens zeer secuur. Wij vertellen u graag meer in onderstaande Privacyverklaring.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, dan bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij verwerken uw IP-adres (een persoonsgegeven). Dit doen wij met twee doelen:

Het eerste doel is het verbeteren van onze website. Daarbij maken we gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Dit doen wij om te analyseren hoe lang en welke pagina’s u van onze website bezoekt en hoe u op onze website terecht bent gekomen. Deze verwerking is toegestaan omdat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen: om onze website te verbeteren en het gedrag van onze bezoekers te begrijpen. Waar wij uw IP-adres voor dit doel verzamelen, wordt het na 14 maanden automatisch verwijderd. Hiervoor verstrekken wij persoonsgegevens aan Google LLC. Voor deze verwerking van uw IP-adres maken wij gebruik van cookies. Meer informatie over cookies, vindt u in ons Cookiebeleid.

Het tweede doel waarvoor wij uw IP-adres verzamelen is het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, en daarmee de veiligheid en toegankelijkheid van onze website en server te waarborgen. Onze servers bewaren logfiles, die uw IP-adres bevatten. Ook deze verwerking van uw IP-adres is toegestaan omdat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, bestaande uit de beveiliging en continuïteit van onze systemen. Deze logfiles bevatten IP-adressen en worden eens per jaar opgeschoond.

Via Google en Facebook kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau

Via de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Nadat u zich heeft aangemeld, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit is toegestaan op grond van uw toestemming. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken we gebruik van het programma MailChimp. MailChimp voldoet aan de EU-richtlijnen voor opslag van persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover zie deze webpagina. Indien u liever geen nieuwsbrieven meer ontvangt, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. Wij bewaren uw e-mailadres totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrieven. Als u zich afmeldt, wordt uw e-mailadres direct verwijderd uit onze verzendlijst en maximaal 3 maanden bewaard voor de verwerking van de afmelding

Buiten het de hier genoemde gevallen, verstrekken wij uitsluitend persoonsgegevens aan derden met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan zijn uitgezonderd (door ons ingeschakelde) dienstverleners en hun (sub)verwerkers, zoals (juridische) adviseurs, technische support en hostingprovider(s).

Op grond van de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om persoonsgegevens die over u worden verwerkt:

  • in te zien;
  • te laten corrigeren; of
  • te doen verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht:

  • om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
  • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of om beperking van de verwerking te vragen; en
  • heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

In het geval dat u gebruik wilt maken van een van de hier genoemde rechten, kunt u een verzoek daartoe doen via ons contactformulier. Wij zullen een verzoek in verband met deze rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Het is van belang te beseffen dat deze rechten niet absoluut zijn; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als we niet aan uw verzoek tegemoetkomen, dan zullen we uitleggen waarom.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

U heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens van dat land. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Dit kan via deze link.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doen wij ons best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren. De meest actuele versie vindt u altijd op onze site.